Notariusz Joanna Kozłowska - Dokumenty

Img

Notariusz bądź pracownicy kancelarii notarialnej udzielą Państwu wszelkich informacji dotyczących dokumentów niezbędnych do dokonania konkretnej czynności notarialnej.


Potrzebne dokumenty powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej, tj. przed umówionym terminem dokonania czynności notarialnej, w oryginale bądź w kopii, osobiście, faxem lub internetowo. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia danej czynności. Oryginały wszystkich dokumentów potrzebnych do sporządzenia czynności notarialnej powinny być dostarczone do Kancelarii najpóźniej w dniu dokonania czynności notarialnej.


Każda osoba będąca stroną czynności notarialnej zobowiązana jest posiadać podczas sporządzania tej czynności ważny dokument tożsamości, umożliwiający notariuszowi stwierdzenie jej tożsamości. Dokumentem tożsamości jest dowód osobisty (w przypadku obcokrajowców dowód tożsamości stanowiący jego odpowiednik), paszport lub karta stałego pobytu.


Dokumenty przedkładane do czynności notarialnej powinny być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać wcześniej przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego i dostarczone do Kancelarii wraz z takim tłumaczeniem.