Notariusz Joanna Kozłowska - Czynności notarialne

Img

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie,
notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

sporządza akty notarialne,
sporządza poświadczenia:
	własnoręczności podpisu,
	zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
	daty okazania dokumentu,
	pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
doręcza oświadczenia,
spisuje protokoły,
sporządza protesty weksli i czeków,
przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, 
	z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną.
Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.